Fengselspoliklinikk

Høsten 2021 mottok SIFER Nord avdelingen ved psykisk helse og rusklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge et oppdrag fra Helse Nord RHF. Oppdraget gikk ut på å bidra til og styrke spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern (PHV) og rusbehandling (TSB) for innsatte i fengsler i helseregion nord.

Oppdraget var i tråd med nasjonal plan for styrking av helsetjenester i fengsel PHV og TSB (områdefunksjon), utarbeidet i samarbeid mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og de regionale helseforetakene (2021). Hovedprinsippet for styrking var stedlig tjeneste, i form av fysisk tilstedeværelse av spesialisthelsetjenester PHV og TSB i fengsler, til faste tider. Det lå også en forventning om en økning i tjenestetilbudet, særlig innenfor PHV.

SIFER Nord har siden 01.01.22 levert polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor PHV til innsatte i Tromsø fengsel. Virksomheten er organisatorisk plassert som et eget behandlerteam (SIFER Fengselspoliklinikk) under Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, men under faglig og personalmessig ledelse av leder ved SIFER Nord. Koordinator for fengselspoliklinikk har koordinert tjenesten opp mot Kriminalomsorgen i Tromsø fengsel, Tromsø fengselshelsetjeneste og TSB.